Địa chỉ liên hệ:
 • BAN ĐỐI NGOẠI TRUNG ƯƠNG
  Add: 1C Hoàng Văn Thụ - Ba Đình - Hà Nội - Việt Nam
  Tel: 00-84-08045862
  FAX: 00-84-4-38234514
  Email: cpvic@cpvic.org.vn
 • COMMUNIST PARTY OF VIETNAM INTERNATIONAL COMMISSION
  Add: 1C Hoang Van Thu - Ba Dinh - Ha Noi - Viet Nam
  Tel: 00-84-08045862
  FAX: 00-84-4-38234514
  Email: cpvic@cpvic.org.vn
 • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОТДЕЛ ЦК КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ВЬЕТНАМА
  Адрес: 1С Хоанг Ван Тху - Ба Динь - Ханой - Вьетнам
  Тел: 00-84-08045862
  Факс: 00-84-4-38234514
  E-mail: cpvic@cpvic.org.vn
 • COMMUNIST PARTY OF VIETNAM INTERNATIONAL COMMISSION
  Add: 1C Hoang Van Thu - Ba Dinh - Ha Noi - Viet Nam
  Tel: 00-84-08045862
  FAX: 00-84-4-38234514
  Email: cpvic@cpvic.org.vn
 • COMISIÓN DE RELACIONES INTERNACIONALES DEL PARTIDO COMUNISTA DE VIETNAM
  Dirección: 1C Hoang Van Thu – Ba Dinh – Ha Noi – Viet Nam
  Tel: 00-84-08045862
  Fax: 00-84-4-98234514
  Correo electrónico: cpvic@cpvic.org.vn
© Copyright CPVIC, All rights reserved